Telerau ac Amodau – Gŵyl MythFest

 

Mae gennym bolisi synnwyr cyffredin yng ngŵyl MythFest ac rydym yn disgwyl i bobl barchu ei gilydd a’n staff yn y safleoedd. Os gwelwch unrhyw beth sy’n peri pryder i chi, rhowch wybod i aelod o’r criw/staff – waeth pa mor fach ydyw. Mae gŵyl MythFest yn cael ei chynnal mewn amgylchedd naturiol; mae ffyn, coed, mieri, dail poethion, pryfetach sy’n brathu a thir anwastad yno. Byddwch yn ymwybodol o’r pethau o'ch amgylch, gofalwch eich bod chi a'ch plant yn aros yn ddiogel.

Rydym am sicrhau’ch bod yn gyfforddus ac yn ddiogel. Diolch i chi ymlaen llawn am eich ystyriaeth a dymunwn benwythnos ardderchog i chi yn creu atgofion melys.

 

Nawr ar gyfer y Telerau ac Amodau swyddogol; er mwyn cydymffurfio â'r drwydded ac i roi cyfle i ni daflu pobl allan os ydyn nhw’n achosi perygl neu'n drafferthus!  ;-) Bydd gennym staff diogelwch (sydd â chymwysterau cymorth cyntaf) a gwirfoddolwyr ar y safle.

 

Mae'r holl docynnau’n cael eu dosbarthu ar ran trefnwyr y digwyddiad (“Trefnwyr”) ac mae'r telerau a’r amodau a ddangosir yma ac sy’n cael eu harddangos yn y safle yn berthnasol i bawb sydd wedi prynu tocyn.  Gall y Trefnwyr newid y rhain yn unol â’u disgresiwn. Mae defnyddio tocyn yn dangos eich bod yn cytuno â’r amodau canlynol:

 

·       Bydd tocynnau’n cael eu cyfnewid am fandiau arddwrn wrth fynd i mewn i’r ŵyl.  Rhaid i bawb sy’n mynychu wisgo band trwy gydol y digwyddiad, gan gynnwys plant, y criw ac artistiaid.

·       Mae’r Trefnwyr a/neu’r lleoliad(au) yn cadw’r hawl i wrthod rhoi mynediad i ddeiliaid tocynnau neu eu taflu allan os ydynt yn ymddwyn mewn modd a allai achosi difrod, anaf, niwsans neu aflonyddwch neu os ydynt yn methu â chydymffurfio â cheisiadau rhesymol gan y rheolwyr.

·       Bydd y trefnwyr yn defnyddio eu hawl i archwilio pob unigolyn ac eiddo personol trwy chwilio eu bagiau os tybir fod hynny'n angenrheidiol. Byddant yn gwrthod rhoi mynediad i unrhyw un sy’n gwrthod cael eu harchwilio gan stiward, aelod o’r staff diogelwch neu gynrychiolydd y lleoliad, neu yn eu taflu allan.

·       Er bod pob ymdrech yn cael ei wneud i sicrhau fod yr holl berfformwyr a hysbysebir yn bresennol yn yr ŵyl, sylwch mai ar gyfer gŵyl y mae’r tocyn hwn ac nid ar gyfer artist neu fand penodol.

·       Rhoddir mynediad i blant ar y sail mai’r oedolyn sydd gyda nhw sy’n gyfrifol amdanyn nhw a rhaid i blant fod dan oruchwyliaeth bob amser.

·       Ni fydd alcohol ar werth yn y lleoliad. Bydd biniau ar gael ym mhob rhan o’r lleoliad a gofynnwn i chi eu defnyddio (caiff gwastraff ei ailgylchu â llaw).

·       Ni chaniateir yr eitemau canlynol: cyllyll, llusernau Tsieineaidd, tân gwyllt, blychau mwg neu nwy (gan gynnwys erosolau ac ocsid nitraidd), megaffonau, cyrn aer, fflachiadau, arfau, eitemau peryglus, teclynnau laser, polion, eitemau diawdurdod i’w gwerthu, gan gynnwys unrhyw nwyddau sy’n cynnwys logos y digwyddiad heb awdurdod neu dabardiau answyddogol nac unrhyw eitem y gellid ei defnyddio fel arf a / neu i gyfaddawdu diogelwch y cyhoedd.

·       Caniateir ysmygu yn yr awyr agored, ond gŵyl deuluol yw hon a gofynnwn i ysmygwyr ystyried pobl eraill, yn arbennig plant.  Defnyddiwch y blychau llwch a ddarperir.

·       Mae’r tocynnau wedi’u hargraffu gan ddefnyddio dulliau diogelwch.

·       Mae’r trefnwyr yn cadw’r hawl i wrthod mynediad i unrhyw un i’r lleoliad(au) yn unol â’u disgresiwn a chaiff unrhyw un sy'n methu â chydymffurfio â chyfarwyddiadau stiward neu unrhyw un arall sy'n gweithredu ar ran y Trefnwyr eu taflu allan. Yn ogystal ag unrhyw un a welir yn achosi difrod i’r lleoliad(au), seilwaith y lleoliad, achosi niwed i unrhyw un arall yn y lleoliad neu’n ymddwyn mewn modd anghyfreithlon, gwrthgymdeithasol neu ymosodol.

·       Caiff gŵyl MythFest ei ffilmio er mwyn ei ffrydio dros y rhyngrwyd yn fyw a’i recordio.  Mae deiliaid tocynnau yn rhoi eu caniatâd datganedig i’r ŵyl ddefnyddio eu tebygrwydd gwirioneddol neu ddynwaredol mewn cysylltiad â chynhyrchu, arddangos, hysbysebu neu fanteisio ar unrhyw ffilm, fideo a/neu recordiad sain o’r digwyddiad hwn a/neu unrhyw elfen ohono mewn unrhyw / pob cyfrwng ledled y byd. Mae teledu cylch cyfyng wedi’i osod ar y safle i sicrhau diogelwch cwsmeriaid ac i atal trosedd.

·       Ni fydd y trefnwyr yn atebol am unrhyw golled, difrod, cost neu draul, ac eithrio mewn achos o farwolaeth neu anaf personol a ddigwyddodd o ganlyniad i unrhyw weithred esgeulus neu anweithred ar eu rhan.

·       Mae unigolion sy’n mynychu’r digwyddiad yn gyfrifol am eu pethau gwerthfawr eu hunain. Ni fydd unrhyw un o’r trefnwyr na’r lleoliad(au) yn gyfrifol am unrhyw golled neu ddifrod i eiddo personol a ddaw i’r lleoliad(au).

·       Mae'r trefnwyr yn cadw’r hawl i ganslo’r digwyddiad hwn ar unrhyw adeg os tybir fod hynny’n angenrheidiol yn eu barn nhw, neu o ganlyniad i amgylchiadau y tu hwnt i’w rheolaeth. Maent hefyd yn cadw’r hawl i newid y rhaglen a’r rhestr berfformwyr heb roi rhybudd o flaen llaw.

·       Os caiff y digwyddiad ei ganslo neu os bydd y rhestr berfformwyr yn newid, ni fydd y Trefnwyr yn gyfrifol am dalu iawndal nac am ddigolledu am unrhyw arian a gollwyd nac/neu unrhyw gostau a achoswyd. Os bydd rhaid canslo’r digwyddiad cyfan, ad-delir gwerth y tocyn yn unig.

·       Ni chaiff tocynnau eu cyfnewid ac ni ad-delir arian oni bai fod digwyddiad yn cael ei ganslo neu ei ohirio.

·       RHYBUDDION – Gallai gwrando ar sŵn uchel am gyfnod hir ddifrodi'ch clyw. Mae’n bosibl y bydd effeithiau mwg, goleuadau strôb, laser a synnau uchel yn cael eu defnyddio yn y digwyddiad hwn. Rydym yn argymell fod plant ifanc yn gwisgo gwarchodwyr clustiau.

Nid yw'r telerau a’r amodau hyn yn effeithio ar eich hawliau cyfreithiol fel defnyddiwr.

 

·       Dim ond ar ôl cael caniatâd o flaen llaw gan drefnwr y digwyddiad y caniateir masnachu.

·       NI CHANIATEIR poteli gwydr / gwydrau ar y safleoedd.

·       Rhaid i blant fod dan oruchwyliaeth

·       Gallwn ddefnyddio ein disgresiwn i gael gwared ar unrhyw eitem y tybir sy’n anaddas.  Mae hyn yn cynnwys tân gwyllt, generaduron, cynwysyddion gwydr, blychau mwg, llusernau Tsieineaidd, pinnau laser, unrhyw eitemau anghyfreithiol neu ymosodol, arfau ymosodol neu arfau posibl neu eitemau tebyg eraill. Gallwn wrthod rhoi mynediad i unrhyw un sydd ag eitemau tebyg yn eu meddiant, neu eu taflu allan.

·       Bydd gennym finiau ar y safle ond gofynnwn i chi fynd ag unrhyw wastraff gyda chi os yw hynny’n bosibl. Os yw’r biniau’n llawn cofiwch roi gwybod i aelod o’r criw.

·       Mae toiledau allanol yn cael eu darparu yn yr ardaloedd pellaf - ceisiwch wneud ymdrech i'w gadael yn yr un cyflwr ag yr oeddent pan aethoch i mewn. Os yw papur toiled yn brin, rhowch wybod i’r criw.

 

Mae’r rheolwyr yn cadw’r hawl i daflu unrhyw un allan o’r safle ac atafaelu eu tocynnau a’u bandiau arddwrn os nad ydynt yn cydymffurfio â’r telerau a’r amodau hyn.

 

Vanessa Warrington Trefnydd Digwyddiad MythFest 2019

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Reflection
  • Twitter Reflection

Cysylltwch a ni

Contact Us

Dilynwch ni

Follow Us

Flintshire

01352 781908

© 2017 MythFest Proudly created with Wix.com